Gmina Tarnowskie Góry

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gminie Tarnowskie Góry

Podstawowe informacje o projekcie

 

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 1045 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 

634 – instalacji fotowoltaicznych,
143 – instalacji solarnych,
71 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,
131 – pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u.,
66 – kotłów na biomasę


Planowana łączna wartość wydatków to 21 661 935,36 zł, z czego 19 204 632,00 zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 16 323 937,20 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.


Wskaźniki realizacji projektu:
1. Wskaźniki produktu
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 4455,0626 t CO2/rok
2. Wskaźniki rezultatu
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 2,6902 MWe
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 3,3390 MWt
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 7650,09 MWht/rok
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 2346,39 MWhe/rok
 - Stopień redukcji PM 10 5,4495 t PM10/rok 

Aktualności


Informujemy, że dnia 23.02.2021 r. w Urzędach Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Oferty wpłynęły do każdej z gmin. Ofernenci złożyli oferty na każdy rodzaj instalacji. Aktualnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów, która może potrwać ok 30-60 dni. Po weryfikacji ofert zostanie przekazana informacja o wyborze wybranych Wykonawców.


Część III - Kotły na biomasę

III część przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - kotły na biomasę rozstrzygnięta.
W dniu 19.04.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano informację o wyniku postępowania w ramach przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – część 3: Kotły na biomasę.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,88842,odnawialne-zrodla-energii-na-terenie-gminy-tarnowskie-gory.html

Część I - Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

I część przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne rozstrzygnięta.
W dniu 30.04.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano informację o wyniku postępowania w ramach przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – część 1: Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,88842,odnawialne-zrodla-energii-na-terenie-gminy-tarnowskie-gory.html

Część II - Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u

II część przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u. rozstrzygnięta.
W dniu 11.05.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano informację o wyniku postępowania w ramach przetargu nieograniczonego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – część 2: Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,88842,odnawialne-zrodla-energii-na-terenie-gminy-tarnowskie-gory.html

Dokumentacja

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Wsparcie techniczne

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Wsparcie techniczne

Krzysztof Lipka
e-mail: k.lipka@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: fundusze@um.tgory.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Jarosław Wasążnik
Biuro Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (ST)
Tel. 32 39-33-865
Tel. 504-957-952
e-mail: fundusze@um.tgory.pl


Zespół inspektorów Nadzoru

Koordynator Zespołu Inspektorów, Inspektor Nadzoru :
Lipka Krzysztof  k.lipka@semperpower.pl
Inspektor Nadzoru branża elektryczna - Wiesław Dawid
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Dyner Marcin
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Jerzy Łękarski
Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjna - Bartłomiej Nowakowski

"Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs"